Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 02.11.2023 godine u 12:30 sati, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Irvine Šahinović-Sedić, Bsc drvne industrije na temu:
“EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE UZDUŽNOG MODULA ELASTIČNOSTI U DRVENIM KONSTRUKCIJAMA”
pred komisijom:
red.prof.dr. Atif Hodžić, predsjednik komisije
doc.dr. Husein Rošić, mentor
van.prof.dr. Minka Ćehić, član