Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 24.07.2023 godine u 13:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Asmina Veladžića, BA ing. mašinstvana temu: 
“ANALIZA ČELIČNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA ZVUČNIH BARIJERA U SAOBRAĆAJU” 
pred komisijom:
Red.prof.dr. Fadil Islamović, predsjednik komisije
Van.prof.dr. Dženana Gačo, mentor
Red.prof.dr. Atif Hodžić, član