Vijesti


O odsjeku


Studij „Šumarstva i drvne industrije“ omogućuje produbljivanje znanja o drvetu, anatomiji drveta, drvnim kompozitima, savremenim tehnologijama za preradu drveta, kao i obogaćivanje znanja o konstrukciji i dizajnu i upravljanju drvetom i proizvodima od drveta. Drvo je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i najperspektivniji materijal za Bosnu i Hercegovinu, jer je jedina obnovljiva sirovina kojom obilujemo. Drvoprerađivačka industrija ima dugu i bogatu tradiciju i dobre izglede za budućnost. Izrazita interdisciplinarna orijentacija studija otvara diplomcima vrlo široke mogućnosti zapošljavanja u proizvodnim poduzećima i trgovini, kao i u istraživačkim i razvojnim institucijama i poduzetništvu, gdje nastavljaju bogatu tradiciju upravljanja šumskim resursima, obrade i prerade drva.  

Novi studijski program „Šumarstvo i drvna industrija“ ima dva smjera: Drvna industrija i Šumarstvo. Predmeti na I i II godini su zajednički, dok se predmeti na trećoj i četvrtoj godini razlikuju po smjeru. Sastavni dio svakog studijskog programa je i ferijalna i terenska praksa koju student obavlja u odgovarajućoj ustanovi ili preduzeću u skladu sa svojom strukom.  Upisom u I semestar svaki student bira smjer (Drvna industrija ili Šumarstvo). Prve dvije godine studija izvode se na Tehničkom fakultetu u Bihaću dok od treće godine studenti Šumarstva nastavu slušaju na Biotehničkom fakultetu.  

Voditelj odsjeka


Dr. sc. Redžo Hasanagić, docent
redzo.hasanagic@unbi.ba

Nastavno osoblje


PROFESORI

Dr. sc. Atif Hodžić, redovni profesor
Dr. sc. Minka Ćehić, vanredni profesor
Dr. sc. Redžo Hasanagić, docent

VIŠI ASISTENTI

Hasan Talić, MA

Studijski programi


Nastavni plan i program (I ciklus)Nastavni plan i program (II ciklus)Nastavni plan i program (III ciklus)
Odsjek drvnoindustrijski – smjer Dizajn i konstrukcije.pdfMaster DO.pdfDoktorski studij – Savremeno proizvodno inzenjerstvo.pdf
Odsjek drvnoindustrijski – smjer Tehnologija.pdfSilabusi II ciklusaSilabusi III ciklus DO
Odsjek drvnoindustrijski – studij Sumarstvo i drvna industrija.pdf
Silabus drvnoindustrijskog odsjeka
Silabus šumarstvo i drvna industrija

Galerija


« of 2 »