Institut TFB je naučno istraživačka radna jedinica preko koje nastavnici i saradnici Fakulteta, naučni i stručni saradnici iz Instituta i saradnici iz drugih organizacija obavljaju naučno istraživačku djelatnost u cilju unapređenja i razvijanja naučno istraživačkog rada kao i primjene dostignuća nauke i tehnike u praksi. Pripremu i utvrđivanje programa naučno istraživačkog rada i praćenja njihovog ostvarenja vrši Naučno vijeće Instituta. 

Operativni dio poslova na realizaciji ugovorenih naučno istraživačkih projekata se odvija preko poslovnog kolegija. Radom Instituta TFB rukovodi direktor Instituta. Naučno istraživačka i druga djelatnost se obavlja u ZAVODIMA fakulteta: