DEKAN

Dr. sc. Damir Hodžić, vanredni profesor damir.hodzic@unbi.ba


Dekan organizuje i rukovodi radom i predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu Univerziteta, a posebno:

  • saziva i predsjedava sjednicama naučno-nastavnog vijeća odnosno umjetničko-nastavnog vijeća organizacione jedinice;
  • predlaže Rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta organizacione jedinice;
  • odlučuje u prvom stepenu o pojedinačnim pravima studenata;
  • odlučuje i snosi odgovornost za korištenje sredstava kojima raspolaže organizaciona jedinica u skladu sa  općim aktom Univerziteta;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na organizacionu jedinicu u skladu sa Statutom;
  • obavlja druge poslove utvrđene Statutom Univerziteta, Provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima;
  • predlaže NNV imenovanje i razrješenje voditelja odsjeka.

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

Dr. sc. Aladin Crnkić, vanredni profesor aladin.crnkic@unbi.ba
Prodekan za nastavu i studentska pitanja


Prodekan za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove: pomaže dekanu u njegovom radu; ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama; učestvuje u pripremi sjednica NNV-a; učestvuje u realizaciji odluka NNV-a i Senata, koji se tiču nastavnog procesa fakulteta; predlaže plan pokrivenosti nastave na dodiplomskom studiju; utvrđuje raspored predavanja, te raspored ispitnih rokova, odnosno raspored provjere znanja studenata u toku semestra; prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova i podnosi dekanu mjesečni izvještaj o tome; predlaže dekanu angažovanje spoljnih saradnika u nastavi; izradjuje i podnosi, nakon svakog ispitnog roka i na kraju akademske godine, NNV-u analizu prolaznosti studenata; najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV-u i dekanu; obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Dr. sc. Fatka Kulenović, vanredni profesor fatka.kulenovic@unbi.ba
Prodekan za naučno istraživački rad


Prodekan za naucno-istrazivacki rad obavlja slijedeće poslove: pomaže dekanu u njegovom radu; ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za naučno-istrazivački rad Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama; učestvuje u pripremi sjednica NNV-a; Prati realizaciju istrazivačko-razvojnih projekata; prati i informira akademsko osoblje o naučno-istrazivačkim/umjetničko-istraživackim projektima koji su na raspolaganju; preduzima mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u cilju sticanja novih i produbljivanju stečenih znanja putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja; njeguje stvaralački rad na fakultetu/VŠ-u, u cilju sticanja novih i koristenja postojećih znanja za nove primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja; predlaže nadležnom organu program izdavačke djelatnosti fakulteta; obavlja poslove vezane za planiranje budžetskih pozicija i planova nabavki; najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV i dekanu; obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.