Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 26. jula 2024. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Bahrije Čuturića, BA mašinstva na temu:

“Kontrolna ispitivanja i numerička analiza posuda pod pritiskom u farmaceutskoj industriji”

pred komisijom:

Predsjednik: Red.prof.dr. Fadil Islamović,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Članovi: Doc.dr. Ermin Bajramović, mentor,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Van.prof.dr. Dženana Gačo, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Magistarski/master rad može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać.

Pristup odbrani je slobodan.