Dekani Tehničkog fakulteta Bihać i Šumarskog fakulteta Beograd, potpisali su Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji u svrhu promicanja međunarodne suradnje i poticanja akademskog i naučnog istraživanja između dvije visokoškolske institucije.
Sporazum će omogućiti bilateralnu razmjena nastavnog osoblja i studenata, zajednički rad na istraživačkim projektima, naučno-istraživačku, stručnu i nastavnu saradnju, razmjenu podataka o istraživanjima i objavljenim radovima, kao i razmjena iskustava, učešće na konferencijama i seminarima u organizaciji dva fakulteta kao i ostale vrste saradnje koje su u obostranom interesu.